Loading...

Welsh Language Development Officer

The NSPCC is the UK's leading children’s charity and we’ve been looking out for children for over 130 years. Our work in Wales is more important than ever, and we want to provide everyone we work with in Wales the best experience both in Welsh and English. You can help us to play a pivotal role in helping to protect children and prevent abuse in Wales.

 

The job

 

We need someone who is a fluent Welsh speaker and a skilled Welsh writer, with good communication, organisation and project management skills, to help us continue to develop our Welsh Language Action Plan. You’ll have to work together with colleague across the charity, as well as build important external relationships in Wales.  If this sounds like you, and you’re passionate about making a difference to the lives of children, young people and families in Wales, then we want to hear from you.

 

We are proud to have recently had our Cynnig Cymraeg endorsed by the office of the Welsh Language Commissioners Office and we now want to take our commitment to the Welsh language to the next level. The post is part time and the successful candidate will be employed to work 21 hours per week. Work life balance is important to us, and we are very open to discussions about flexible working arrangements.

 

The post will be situated in Local Services, the job responsibilities will necessitate extensive cross directorate working. 

 

We are committed to play our part in creating and fostering a society that promotes mutual respect and that truly values individuality and difference. All our candidates are considered fairly based on their merit, competence and performance and are always keen to hear from talented people/candidates from a diverse background.

 

For an informal discuss ion, please contact Tracey Holdsworth on 02920 108147 or mailto:Tracey.Holdsworth@nspcc.org.uk

 

Swyddog Datblygu’r Gymraeg

 

Rhan-amser: 21 awr yr wythnos (â chyfleoedd ar gyfer gweithio hyblyg)

 

Yr NSPCC yw prif elusen plant y DU ac rydym wedi bod yn gofalu am blant ers dros 130 o flynyddoedd. Mae ein gwaith yng Nghymru yn bwysicach nag erioed, ac mae arnom eisiau sicrhau bod pawb rydym yn gweithio â nhw yng Nghymru yn cael y profiad gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Gallwch ein helpu i chwarae rôl hollbwysig a helpu i amddiffyn plant ac atal cam-drin plant yng Nghymru.

 

Y swydd

Mae arnom angen rhywun sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, sy’n gallu ysgrifennu’n rhwydd yn y Gymraeg, ac sydd â sgiliau cyfathrebu, trefnu a rheoli prosiect da, i’n helpu i barhau i ddatblygu ein Cynllun Gweithredu ar yr Iaith Gymraeg. Bydd yn rhaid i chi weithio gyda chydweithwyr mewn gwahanol rannau o’r elusen, yn ogystal ag adeiladu cysylltiadau allanol pwysig yng Nghymru. Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi, a’ch bod yn awyddus iawn i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru, cysylltwch â ni.

 

Rydym yn falch o ddweud bod ein Cynnig Cymraeg wedi cael ei gymeradwyo gan swyddfa’r Comisiynydd Iaith yn ddiweddar ac rydym yn awyddus i fynd â’n hymrwymiad i’r iaith Gymraeg i’r lefel nesaf nawr. Swydd ran-amser yw hon a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi i weithio 21 awr yr wythnos. Mae cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn bwysig i ni, ac rydym yn barod iawn i drafod trefniadau gweithio hyblyg.

 

Bydd y swydd yn rhan o’r gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Lleol, ond bydd cyfrifoldebau’r swydd yn galw am lawer o waith gyda chyfarwyddiaethau eraill. 

 

Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan yn y gwaith o greu a meithrin cymdeithas sy’n hybu parch rhwng gwahanol bobl ac sy’n gwirioneddol werthfawrogi unigoliaeth a gwahaniaeth. Caiff pob un o’n hymgeiswyr ei ystyried yn deg ar sail teilyngdod, medrusrwydd a pherfformiad, ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl dalentog/ymgeiswyr o gefndir amrywiol.

 

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â  Tracey Holdsworth ar 02920 108147 neu Tracey.Holdsworth@nspcc.org.uk 

 

As an organisation, we are committed to creating and fostering a culture that promotes safeguarding and the welfare of all children and adults at risk. Our safer recruitment practices support this by ensuring that there is a consistent and thorough process of obtaining, collating, analysing and evaluating information from and about candidates to ensure that all persons appointed are suitable to work with our children and adults.

 
Loading...
Close map
Location
Wales
Trigg House, Warren Drive, Prestatyn, Denbighshire, LL19 7HT
Loading...

As an organisation, we are committed to creating and fostering a culture that promotes safeguarding and the welfare of all children and adults at risk. Our safer recruitment practices support this by ensuring that there is a consistent and thorough process of obtaining, collating, analysing and evaluating information from and about candidates to ensure that all persons appointed are suitable to work with our children and adults.

 • Annually:
  £30,199 - £35,529
 • Region:
  Wales
 • Location:
  Wales
 • Department:
  Local Services
 • Vacancy Type:
  Permanent
 • Working Hours Per Week:
  21
 • Closing Date:
  15 July 2022


Loading...

Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Loading
Welcome, I'm the NSPCC Bot and I'm here to help
Choose A Language